Wednesday, October 29, 2008

吊诡

吊诡 (diao4 gui3)

吊诡:奇异,怪异;趋异。《庄子·齐物论》:“ 丘 也与女,皆梦也;予谓女梦,亦梦也。是其言也,其名爲弔诡。”陆德明 释文:“弔,如字;又音的,至也;诡,异也。” 明胡应麟 《诗薮·国朝上》:“上下千馀年间,岂乏索隐吊诡之徒,趋异厌常之辈。” 清 沈德潜 《说诗晬语》卷下:“ 王 李 既兴,辅翼之者,病在沿袭雷同;攻击之者,又病在飜新吊诡。” 鲁迅 《坟·文化偏至论》:“而十九世纪末之重个人,则吊诡殊恒,尤不能与往者比论。” (1)
bizarre: 弔诡矜奇 try to be novel for effect. (2)

盖宇宙之生灭甚奇,人情之变幻甚奇,文句之出没甚奇,诚而取之,自成奇文,无所用于怪妄吊诡也。实则奇文一点不奇,特世人顺口接屁者太多,稍稍不肯人云亦云而自抒己见者,乃不免被庸人惊诧而已。 (3)


(1) 《汉语大词典》,商务,2002。
(2) 《当代汉英字典》,林语堂,http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/Lindict/
(3) 《林语堂作品精选》,长江文艺,2004。

No comments: