Wednesday, December 10, 2008

脉脉

脉脉 (mo4 mo4)

脉脉:1.同“ 眽眽 ”。凝视貌。《汉书·东方朔传》:“跂跂脉脉善缘壁,是非守宫即蜥蜴。” 颜师古 注:“脉脉,视貌也。”《古诗十九首·迢迢牵牛星》:“盈盈一水间,脉脉不得语。” 南朝 梁 萧子显 《日出东南隅行》:“柱间徒脉脉,垣上几翘翘。”
2.形容藏在内心的思想感情,有默默地用眼睛表达情意的意思。唐 杜牧 《题桃花夫人庙》诗:“细腰宫裏露桃新,脉脉无言几度春。” 宋 辛弃疾 《摸鱼儿》词:“千金纵买 相如 赋,脉脉此情谁诉?”
3.犹默默。 唐 孟郊 《乙酉岁舍弟扶侍归兴义庄》诗:“僮僕强与言,相惧终脉脉。”《资治通鉴·隋文帝开皇二十年》:“ 弼 後语 熲 :皇太子於己,出口入耳,无所不尽。公终久何必不得 弼 力,何脉脉邪?” 胡叁省 注:“脉脉,有言不得吐之意。” 邹鲁 《黄花冈》诗:“冈上黄花冈下魂,精灵相通竟脉脉。”
4.连绵不断貌。 明 陈所闻 《闺怨》曲:“机中锦字添,镜裏朱顔变,脉脉春愁,都付莺和燕。” 清 龚自珍 《浣溪沙》词:“凤胫灯青香篆寒,寻思脉脉未成眠。”《红楼梦》第四五回:“秋霖脉脉,阴晴不定。” (1)
loving (look): 脉脉含情,情脉脉,意绵绵 very much enamored. (2)

cf. 脉脉 http://dailychineseword.blogspot.com/2006/12/blog-post_04.html

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花。有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。 (3)


(1) 《汉语大词典》,商务,2002。
(2) 《当代汉英字典》,林语堂,http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/Lindict/
(3) 《朱自清散文》,人民文学,2005。

No comments: